Photo by Adarini Inkei

 

Sri Chinmoy offers a Peace Concert for His Majesty King Paduka Paku Alam of Yogyakarta at Keraton Palace in Yogyakarta, Java, Indonesia.